Anna Karenina (1)

Leo Tolstoy: Anna Karenina (Bantam Books, 1960, tr. Joel Carmichael)